Privacy 2018-10-04T12:01:51+00:00

BEREIK

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van ouders en hun kinderen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Esther Donga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jij&Es. Esther Donga kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw geboortedatum
• Uw geslacht
• Uw locatiegegevens als u de website bezoekt
• BSN nummer
• Gegevens over godsdienst of levensovertuiging
• Gezondheid
• Gegevens over uw activiteiten op de website
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.
Wel worden gegevens gevraagd als gegevens over godsdienst of levensovertuiging (indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst) en gezondheid. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

WAAROM Jij&Es GEGEVENS NODIG HEEFT

• Communicatie –telefonisch contact en mailcontact met ouders, voogden en verzorgers van kinderen (uitvoering contractuele overeenkomst)
• Het doen uitoefenen van accountantscontrole – (gerechtvaardigd belang)
• Uitvoering of toepassing van een andere wet – (wettelijke verplichting).

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en na beëindiging van het contract verwijderd en vernietigd.

Communicatie

Jij&Es verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Jij&Es verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken.

Cookies

Op de website van Jij&Es worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jij&Es gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de site te laten werken opgegeven. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Sessie cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. We onthouden deze sessie cookies alleen om tijdens een bezoek e.e.a. af te stemmen op uw voorkeuren.

Analytische cookies.

Google analytics
Jij&Es maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jij&Es bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet.
De alsnog verkregen informatie wordt, geanonimiseerd en met inbegrip van een deel van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jij&Es te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jij&Es heeft hier geen invloed op.
Jij&Es heeft Google geen toestemming gegeven om via Jij&Es verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of pagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. U kunt op de verschillende platformen uw privacy instellingen wijzigen.

GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Jij&Es maakt geen automatische profielen uit verkregen persoonsgegevens en er vind ook geen geautomatiseerde besluitvorming plaats a.d.h.v. verkregen persoonsgegevens of profielen.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

• de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. De
• gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een dienst of het sluiten van een overeenkomst;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een algemeen belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jij&Es neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG Jij&Es GEGEVENS BEWAART

Jij&Es bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen wordt voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt deze wettelijke bewaartermijn gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 2 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Jij&Es verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (u wordt dan vooraf geïnformeerd hierover), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar coaching@jijenes.nl

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie mag worden verzonden. Indien u functionele cookies uitschakelt zullen een aantal functies op de website niet meer werken (zoals inloggen).

Reactietermijn

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Esther Donga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Jij&Es neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jij&Es maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

www.jijenes.nl is een website van Esther Donga
De verantwoordelijke is Esther Donga

De verantwoordelijke van [naam] is als volgt te bereiken:
Esther Donga
Jij&Es
Getijdenlaan 70
8226 DG Lelystad

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Jij&Es het geval is.

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

ONVOORZIEN

Van het bepaalde in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming de wet en het doel en de strekking van dit reglement.